Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OVEREENKOMSTEN VIA DE WEBSHOP VAN PIETER SCHEEN & CO.

Pieter Scheen & Co. is de naam van de website van Pieter Scheen Kunstadvies, gevestigd te Leusden. Pieter Scheen & Co. is derhalve geen rechtspersoon.

Art. 1: Definities

In de voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Diensten: de door Pieter Scheen Kunstadvies ter beschikking gestelde producten  waarop de overeenkomst van toepassing is;
 • Producten: betreft uitsluitend kunstwerken zoals schilderijen, aquarellen, tekeningen, grafiek en ruimtelijk werk, die worden aangeboden via de webwinkel van Pieter Scheen Kunstadvies, inclusief inlijsting zoals op de website zichtbaar is;
 • Afnemer: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon met wie Pieter Scheen Kunstadvies een overeenkomst heeft gesloten;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Pieter Scheen Kunstadvies en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst
 • Communicatiemiddelen: internet, (mobiele) telefoon en/of andere interactieve of traditionele media door middel waarvan toegang verkregen kan worden tot de diensten van Pieter Scheen Kunstadvies;
 • Opdracht: een aan Pieter Scheen Kunstadvies door middel van een communicatiemiddel verzonden bericht of bestelling via de website;
 • Order: iedere opdracht van afnemer aan Pieter Scheen Kunstadvies;
 • Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Pieter Scheen Kunstadvies aan afnemer, daaronder begrepen -maar niet beperkt tot-, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdracht bevestigingen, prijslijsten, facturen, e-mail, fax op aanvraag, faxen en brieven;
 • Voorwaarden: de algemene leveringsvoorwaarden van Pieter Scheen Kunstadvies;
 • Overmacht: elke van de wil van Pieter Scheen Kunstadvies onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Pieter Scheen Kunstadvies kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Pieter Scheen Kunstadvies of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatie storingen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Art. 2: Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die Pieter Scheen Kunstadvies, hierna te noemen verkoper, in de normale uitoefening van zijn bedrijf aangaat met afnemers, alsmede op alle overige rechtshandelingen van Pieter Scheen Kunstadvies met afnemers strekkende tot de totstandkoming dan wel nakoming van vorenbedoelde koopovereenkomsten. Indien en voor zover van belang zien deze voorwaarden tevens op bemiddelingsovereenkomsten met afnemers waarbij Pieter Scheen Kunstadvies partij is.
 • De toepasselijkheid van enige van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen waarnaar de wederpartij, hierna te noemen ‘’afnemer’’, op welke manier dan ook verwijst, zoals algemene (inkoop)voorwaarden van de afnemer, wordt door Pieter Scheen Kunstadvies uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Van toepassing zijn ook de (relevante bepalingen uit) voorwaarden van derden, met wie Pieter Scheen Kunstadvies voor de uitvoering van de gegeven opdracht(en) verder overeenkomsten mochten hebben gesloten.
 • Onder Pieter Scheen Kunstadvies wordt tevens verstaan haar werknemers of ieder ander van wie zij zich ter uitvoering van een opdracht bedient.

Art. 3: Uitvoering van de werkzaamheden

 • Pieter Scheen Kunstadvies behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen te weigeren werkzaamheden te verrichten voor een afnemer van producten.
 • Pieter Scheen Kunstadvies heeft het recht de uitvoering van werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden of door werknemers van derden.

Art. 4: Prijzen

 • De prijzen van alle producten die via de webshop kunnen worden besteld zijn inclusief inlijsting, omzetbelasting (BTW) en bezorg-/afleverkosten bij een aankoop boven de 500 euro, voor zover het afleveradres zich in Nederland bevindt;
 • Bezorg-/afleverkosten buiten Nederland maar binnen de Europese Unie en bezorg-/afleverkosten bij aankopen onder de 500 euro binnen Nederland worden separaat vastgesteld;
 • De prijzen van goederen die op de webshop zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, ongeacht om welke reden.
 • Indien de prijzen voor de aangeboden producten wijzigen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, betaalt de afnemer de prijs voor het product op het moment van de bestelling.

Art. 5: Betaling

 • Betaling vindt uitsluitend plaats via overboeking op onze bankrekening, volgens de op de website te volgen bestelprocedure, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 6: Levering en risico

 • Als een bestelling afgerond is en de betaling is middels de bestelprocedure verricht en ontvangen, wordt door Pieter Scheen Kunstadvies contact opgenomen met de afnemer om een leveringsdatum af te spreken die beide partijen goed uitkomt.
 • De door Pieter Scheen Kunstadvies opgegeven levertijden zijn een indicatie, overschrijding hiervan geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.
 • Indien de bezorging vertraging ondervindt, om welke reden dan ook, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk dertig dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst, bericht. In dat geval heeft de afnemer het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
 • Pieter Scheen Kunstadvies behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen zonder opgave van welke reden dan ook te weigeren.
 • Indien het door de afnemen aangewezen afleveradres zich bevindt op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie, geschiedt de levering door – en gaat het risico van de verkochte zaken over op de afnemer vanaf – de feitelijke aflevering op het aangewezen adres.
 • Indien door omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Pieter Scheen Kunstadvies, transport naar de plaats van bestemming niet kan plaatsvinden, is Pieter Scheen Kunstadvies gerechtigd de zaken voor rekening van afnemer op te slaan.
 • Pieter Scheen Kunstadvies geeft geen werken op zicht. De afnemer heeft wel het recht het betaalde en geleverde kunstwerk binnen 30 dagen aan Pieter Scheen Kunstadvies te retourneren, waarna de aankoopsom wordt gerestitueerd. Het kunstwerk dient onbeschadigd te zijn en in de originele verpakking te worden verzonden. Verzendkosten zijn voor rekening van de afnemer.    

Art. 7: Gebreken en aansprakelijkheid

 • Onder gebreken wordt hier verstaan alle mogelijke grieven van de afnemer inzake de door Pieter Scheen Kunstadvies geleverde producten.
 • De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering of ontvangst te controleren of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer Pieter Scheen Kunstadvies hiervan binnen 2 werkdagen schriftelijk op de hoogte te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt geacht dat afnemer de goederen heeft aanvaard.
 • Indien is aangetoond dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de afnemer de keuze de desbetreffende producten door nieuwe producten met een zelfde waarde te doen vervangen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • Indien afnemer een product om aanvaardbare redenen niet wenst af te nemen, heeft deze het recht om het product binnen 7 dagen na aflevering aan Pieter Scheen Kunstadvies retour te zenden. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product (in de originele verpakking) onbeschadigd retour wordt ontvangen. In dat geval zijn de kosten voor retourzendingen voor rekening van afnemer. De kosten van het retour zenden van geleverde artikelen, die vanwege de overschrijding van de levertijd van 30 dagen door de afnemer worden geweigerd, komen voor rekening van Pieter Scheen Kunstadvies.
 • De aansprakelijkheid van Pieter Scheen Kunstadvies leidt nimmer tot andere verplichtingen dan één der in het vorige lid genoemde.  

Art. 8: Eigendomsvoorbehoud

 • Van toepassing is een zogenaamd verlengd eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat het geleverde eigendom van Pieter Scheen Kunstadvies blijft, zolang de afnemer aan Pieter Scheen Kunstadvies nog iets, uit welke hoofde dan ook, schuldig is. Niet betaalde goederen kunnen door Pieter Scheen Kunstadvies opgeëist worden als borgstelling voor betaling onverminderd het recht van Pieter Scheen Kunstadvies om alle kosten hiervoor genoemd op afnemer te verhalen.
 • De afnemer is gedurende die tijd verplicht de betreffende producten als een goed huisvader te behandelen en te onderhouden, waaronder onder meer valt: adequate opslag en voldoende verzekering.
 • De afnemer mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, doorleveren, vervreemden, verkopen of anderszins bezwaren.
 • Het risico ter zake van de producten gaat reeds in op het moment van verzending / bezorging aan de afnemer.

Art. 9: Transport en communicatie

 • Voor verkeerde of vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of welke andere communicatievorm dan ook in het contact tussen afnemer en Pieter Scheen & Co. dan wel tussen Pieter Scheen & Co. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Pieter Scheen & Co., is Pieter Scheen & Co. niet aansprakelijk.
 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pieter Scheen & Co. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Zulks door afnemer dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Pieter Scheen & Co. gehouden is tot enige schadevergoeding.
  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Pieter Scheen & Co. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Art. 10: Slotbepalingen

 • Pieter Scheen Kunstadvies gaat vertrouwelijk om met de gegevens van afnemer en zal deze in geen enkel geval ter beschikking stellen aan derden. Dit geldt voor gegevens die nodig zijn om een aankoop te administreren, maar ook voor gegevens die door Pieter Scheen Kunstadvies verkregen zijn door email-verkeer. Pieter Scheen Kunstadvies houdt zich strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals vastgelegd in de nieuwe privacywetgeving per 25 mei 2018.

Art. 11: Slotbepalingen

 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of nadere bijzondere voorwaarden gelden pas indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 • Het uit coulance of anderszins niet (geheel) handhaven van enige bepaling(en) van deze of nader overeengekomen voorwaarden, betekent niet, dat de werking van het resterende ook wordt prijsgegeven c.q. dat aldus wordt ingestemd met het ontstaan van een gewoonte.
 • Bij strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en nader overeengekomen bijzondere, prevaleren de bijzondere.

Art. 12: Domicilie

 • Als domicilie van de afnemer geldt het voor Pieter Scheen Kunstadvies laatst bekende adres.
 • Door Pieter Scheen Kunstadvies aan dat adres of e-mailadres van afnemer gezonden stukken worden geacht te zijn ontvangen door de afnemer.
 • Blijkt de bijPieter Scheen Kunstadvies bekende domicilie en/of e-mailadres  van de afnemer onjuist en is zij door de afnemer van die verandering niet op de hoogte gesteld, dan is Pieter Scheen Kunstadvies voor de gevolgen daarvan in ieder geval niet aansprakelijk.
 • Pieter Scheen Kunstadvies kiest domicilie te harer kantore.

Art. 13: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 • Alle werkzaamheden alsmede leveringen worden verricht met toepassing van Nederlands recht.
 • Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
 • Indien dit minnelijke overleg niets oplevert, leggen partijen hun geschillen voor aan de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de plaats van vestiging van Pieter Scheen Kunstadvies.
 • In het geval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren, teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling zal de strekking van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet aantasten.

Art. 14: Nederlandse tekst prevaleert

 • De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven iedere vorm van vertaling ervan. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Pieter Scheen Kunstadvies.